هیچوخ درک نکردم خونه ایی رو که معنای آرامش باشه؛ خونه ایی که آغوش باشه و جدات کنه از همه مشکلایی که بیرونشه..

اون آغوشی که گفتم رو هم درک نکردم البته!