کاش اونروز که خندیدیم، از ته قلب بود..

با چشمان بسته میخندیدیم

همدیگر را نمیدیدیم! دید نمی زدیم.


دیدنی تر بود