قدم بزن، بذار سیاهی برق بزنه ، برقش کورم کنه.

نگاه کن، بذار سیاهی برق بزنه، برقش کورم کنه.

موهاتو ببند، لبخند بزن، بشین، بایست، دوباره بشین، راحت تر..

بذار کور باشم پس، شاید کمتر حوصله م سر رفت.

پرواز کن.. دیوانه وار.