جادوگر آمد، جادوگری کرد، آیینه اما شکست.

ترسید.. رفت.

آیینه ایی دیگر نیست، و من دیگر خودم را پیدا نمیکنم.