بگذریم..

بیا دیگه بگذریم از همه دروغایی که نگفتیم، از همه خیالایی که کردیم و نکردیم.

میگم؛ دیگه خیلی دیره برا پافشاری، خیلی پیریم.

بیا بگذریم ازش و حتا برای خداحافظی باهاش، گردنمونم نچرخونیم که شاید برای آخرین بار ببینیمش؛ فقط بریم.

بریم یه جایی که برا گذشتن نباشه فقط.. .