شاید من فقط بدرد این میخوردم که در کمک کردن بهت اشتباه کنم.