راه میرفت،

سیاهی چشمانش با سیاهی موهایش می رقصید،
مانند یک کلاغ، بوختِ دزدی.