گفتی بیا.. گفتی بمان ..

امدم با سر، ماندم.. با پا!

خواندم،خواندی.. دیدم، کشیدم ..

بو کردم. حس کردمت! دیدمت .. کشیدمت.

گفتی بخوان.. گفتی باش.


هستم.