من پسر تو ام .. هرکاری کنم چیزی عوضش نمیکنه .. هرچقد کله شق باشم.

هرچقد همیشه دعوا کنیم و حرف نزنیم باز پسر توام .. هیچجوره عوض نمیشه.

همیشه .. از همان اولین نگاه ..


پسر خودتم همیشه :]