حتما لازم نی واستی بیست و هف سالت شه خودکشی کنی، یا اینکه یه ملتو سرکار بذاری واسه مقایسه کردن تعداد "هفتا" تیری که موقع کشته شدنت خوردی و سنّت موقع مردن که "بیست و پنج" بوده و جمع ارقامش میشه "هفت"؛ تا بشی یه آدم مریضِ روانیِ مهم که کَنده از همه و جامعه نفهمیدتش و سالها بعد فهمیده چقد بهش نیاز داشته.

ممکنه بکشین اینارو، جلو چشمتون جنازه هاشون راه برن، افکارشونو لایک کنین و نفهمین، تا اخر عمر زجرشون بدین و بخندین. ممکنه مریض جنسی شن، مریض روانی شن و شما باعثش باشین.

حواستون باشه وختی دارین کسیو تهدید میکنین ک چیزی واسه از دست دادن نداره، چون احتمالا دارین یه نابغه ی دیگه رو عقیم میکنین .