آرام .. تر ! آرامترین.

آرام و صبور، ساکت و بی هیاهو؛ قدم می‌‌زد و می‌خندید.. می‌خندید و می رفت!


بنفش بود، بنفش.