سه شنبه شب اگر اسبم بود و یا کلاهم.. رفته بودم.

تاخته بودم و شهر را و خاک و خاکسترش را رها کرده بودم.

سه شنبه شب اگر رفته بودم اینگونه الآن نمرده بودم ..