د آخه داری وانمود می کنی!

که اگه بشنوی و ببینی دوباره باز، نمیتونی بکنی..

اگه یه لحظه وایسی، فقط یه لحظه! اونوخ فرق داره اوضات باز ..

ترسویی دیگه، میترسی.. کافیه یه لحظه وایسی اونوخ بهت میگم که وانمود، ببینم هنوز حاضری بکنی یا نه!