شاید اگر من، کمی بیگانه تر بودم.. شاید ...

و یا شاید اگر او کمی دیوانه تر بود.

شاید حتا اگر تو، بوی گند نمی دادی!


آنوقت الآن دیگر اتاق من را، بوی گند دیوانگی های نکرده اش بر نداشته بود.