چرا فکر میکنیم، موفقیت یعنی دیدن لبخند دیگران، وختی که دارن بهمون میگن آفرین، بعدشم یه دور پلک میزنن و تا روشونو بر میگردونن همه چی یادشون رفته؟


چرا یه کم اصا فکر نمی کنیم ؟