وختی میفهمی چیزی داری که بخاطرش حاضری هرچیزیو از دست بدی .