خابیده بودم.. بیدارم کردی؛ گفتم از خاب ناز برای نمازم بیدار شدن حکمتی دارد.

هربار خاندم، نمازم را شکستی؛ دیگر آخر برای این چه بهانه ایی بیاورم که تو خوب بمانی..