آره ولی همین دوتا هم که به اون دوتا میرسن ناتوان میشن ..

نمیدونم چه سریه که میلرزن!

نمیدونم چه سریه که میبازم، شاید هیچ منطقی نمیشه براش اورد ولی شده ازون الکلاسیکو هایی ک لازم نیس ببینی چون معلومه کی میبره..

ولی الکلاسیکوی تو فرق داره! زاویه ش همش از پایینه.. از پایین چشمات ریز تره وختی میخنده، یکیش تازه ریز ترم هس!

از پایین اون دوتا بازم قوی ترن و من بازم ناتوان تر.

نمیدونم چه سریه که داور سوتو نمیزنه..