چشایی که همیشه پایینو میبینن، سخته که ببینیشون.

حتما اون پایین یه چیزی پیدا کردن که بیشتر میارزه واسه دیدن! پس سرتو بنداز پایین و پیداشون کن تا تو ام بفهمی چین..

تا توام بفهمی زیباییو..

اونموقع س ک دیگه توام زیاد دلت نمیخاد بالا رو ببینی.

اونموقع س که دارین همو میبینین! جفتتون فهمیدین قصه حتما اون بالا نیس...